Čistenie a oprava kanalizácii

  Domové a bytové odpady

  Vysokotlakové čistenie a frézovanie splaškovej a dažďovej kanalizácie všetkých typov a tvarov (DN150 - DN3000) s použitím recyklačného kanalizačného vozidla s TV monitoringom

  Čistenie dažďových a kanalizačných vpustí

  Oprava/výmena kanalizačných poklopov, roštov, mriežok a košov

  Bezvýkopová nedeštruktívna oprava kanalizačného potrubia

  Čistenie a údržba odvodňovacích žľabov

Čistenie nádrží a ČOV

  Čistenie a odčerpanie havarijných nádrží, priemyselných zásobníkov a záchytných vaní

  Vyčistenie retenčných nádrží

  Čistenie hasičských nádrží

  Čistenie okapových záchytných jímok / záchytné vane

  Čistenie prečerpávacích staníc - údržba a servis čerpadiel

  Čistenie sedimentačných žľabov v autoumyvárkach

  Čistenie a servis čističiek odpadových vôd

  Odvoz a spracovanie kalov z čističiek

  Likvidácia aktívnych kalov

  Čistenie vyhnívacích nádrží

  Čistenie pieskových nádrží

orl
monitoring

nadrz